„Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”

Spółka „Eko-Drwinia” z siedzibą w Drwini ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje projektu pn.: „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Osobami uprawnionymi do porozumiewania się z Wykonawcami są:

a) w zakresie przedmiotu zamówienia:

Janusz Kukla – Pełnomocnik ds. Realizacji Projektu (MAO)
tel. 12 281 70 15

b) w zakresie postępowania:

Anna Topór – Specjalista ds. zamówień publicznych projektu
tel. 12 284 98 21

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej podanym linku oraz w zakładce „Zamówienia publiczne”.

https://e-propublico.pl/Ogloszenia/Details/9fbf24d1-958a-426d-ae1d-7afa00132143