O projekcie

1 czerwca 2017r. w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”

ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu.
Wniosek o dofinansowanie  przedmiotowego projektu do NFOŚiGW w Warszawie złożyła w lipcu ubiegłego roku, specjalne do tego celu powołana  spółka komunalna Gminy Drwinia „Eko-Drwinia” sp. z o.o.
Z podpisanej umowy wynika, że wysokość dofinansowania z Funduszu Spójności wynosi  15 787 687,50 zł przy czym całkowita wartość zadania  została oszacowana na kwotę   33 129 841,00 zł. W ramach realizacji inwestycji zostanie wykonana dokumentacja techniczna oraz wybudowana oczyszczalnia ścieków w  Dziewinie wraz z budową kanalizacji w Dziewinie, Mikluszowicach i Gawłówku;  budowa oczyszczalni ścieków w  Niedarach wraz z odcinkiem 2 km sieci kanalizacyjnej; budowa Zakładu Uzdatniania Wody dla Gminy Drwinia w Gawłówku wraz z ujęciem wód podziemnych i przesyłem do istniejącego gminnego wodociągu, a także zakup samochodu specjalistycznego i agregatu prądotwórczego.  Zakończenie projektu planowane jest na 2020r.
Uzyskanie dofinansowanie stanowi pierwszy etap w ramach kompleksowego projektu realizowanego przez Gminę Drwinia w zakresie skanalizowania i oczyszczania ścieków bytowych  na terenie naszej gminy.