O Spółce

„EKO-DRWNIA” Sp. z o.o.
Drwinia 57, 32-709 Drwinia
zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla Krakowa  – Śródmieście Wydział XII Gospodarczy
pod nr KRS 0000458841
NIP 8681960856
Regon 122828954
kapitał zakładowy: 378 650,00 zł w całości opłacony

Zarząd:
Jerzy Lysy – Prezes Zarządu

Rada Nadzorcza:
Kazimierz Lichorobiec – przewodniczący
Mateusz Kracik – członek
Jan Chojka – członek