„Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”

Spółka „Eko-Drwinia” z siedzibą w Drwini ogłasza przetarg nieograniczony zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z dnia 2017.08.24) na realizacje projektu pn.: „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” ze środków  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko  2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Czytaj dalej „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia”