ZP.ED.271.1.2023 – Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia „

Spółka „Eko-Drwinia” z siedzibą w Drwini ogłasza postępowanie w trybie podstawowym na realizacje zadania pn.: „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia” ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020 w ramach działania 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu”.

Szczegółowe informacje zawarte są w poniżej podanym linku:

Czytaj dalej ZP.ED.271.1.2023 – Budowa przyłączy domowych do sieci kanalizacji sanitarnej wykonywanej w miejscowościach Dziewin, Mikluszowice i Gawłówek gm. Drwinia w ramach inwestycji „Sanitacja otuliny Puszczy Niepołomickiej na terenie gminy Drwinia „